Ons team

Het schoolteam van de Beijumkorf bestaat uit een directeur, twee kwaliteitsondersteuners, groepsleerkrachten, coördinatoren op het gebied van ICT, rekenen, Digitale Geletterdheid, Engels, VVE en de onderbouw-middenbouw en bovenbouw, vakleerkracht, brug- en aandachtsfunctionaris, preventiemedewerker, conciërges en een management assistent. De medewerkers zijn over alle leeftijdscategorieën verdeeld. Voor de begeleiding van de studenten van de Pedagogische Academie is er een opleider in school aanwezig (Oplis).

De zorg binnen de school wordt gecoördineerd door de interne begeleiders (IB-er). Leerlingen, die extra aandacht/zorg nodig hebben worden begeleid door de groepsleerkrachten, maar ook door de RT-leerkracht/plusleerkracht en de tutorleerkrachten.

Op de Beijumkorf werken we preventief en curatief aan de ontwikkeling van onze leerlingen. Wij zorgen voor een veilige omgeving, zijn toegankelijk voor ouders en leerlingen, betrekken de leerlingen actief bij hun leerproces, volgen de leerlingen nauwgezet, dragen de leerlingen zorgvuldig over, zorgen voor een goede ondersteuningsstructuur en werken samen met ketenpartners.

Voor de leerkracht geldt: waarin ben ik als leerkracht sterk; welke aanpak werkt wel en onder welke omstandigheden. De leerkracht is de bepalende factor, hij of zij doet er toe!

De interne (IB en KCOO) en/of externe begeleiding (bijv. WIJ team, OCRN, Molendrift) van de leerkracht is erop gericht om de competenties van de leerkracht te vergroten bij het afstemmen van het onderwijs op de behoeften van de leerlingen.
Samen zoeken we naar kansen en mogelijkheden om een leerling vooruit te helpen, waarbij niet alleen de te behalen doelen voor de leerstof belangrijk zijn, maar vooral ook de sociaal emotionele ontwikkeling, het welbevinden van de leerling en het leren leren.

We vinden het belangrijk dat zwakke leerlingen niet als zodanig gelabeld worden. Een ongewenst gevolg hiervan kan namelijk zijn dat de eisen voor deze leerlingen verlaagd worden en dat deze leerlingen fysiek, sociaal en cognitief een bepaalde positie krijgen die zij niet meer kwijt raken. Van deze leerlingen moeten telkens de grenzen van het “kunnen” worden opgezocht om de volgende stap effectief te maken.

Afstemming van het onderwijs op de onderwijsbehoeften van de leerlingen staat centraal. Om te komen tot een goede afstemming tussen de behoeften van de leerlingen en het onderwijsaanbod werken we handelings- en opbrengstgericht. De basis van opbrengstgericht werken is de handelings- en oplossingsgerichte houding waarbij wordt gekeken naar de totale ontwikkeling van de leerling.

De schoolgids en het schoolondersteuningsprofiel vindt u hieronder. U kunt het bestand openen door op onderstaande link te klikken.

Documenten