Visie

Op De Beijumkorf willen wij een brede basis leggen voor onze leerlingen. Wij willen de leerlingen optimaal voorbereiden op de steeds veranderende samenleving. Door uitdagend onderwijs te geven, willen we bereiken dat ze een nieuwsgierigheid voor leren ontwikkelen. Kennis en vaardigheden spelen hierbij een grote rol. Wij leren de leerlingen respectvol en vriendelijk met anderen om te gaan.

Leerlingen krijgen zodoende de mogelijkheid zich te ontwikkelen tot een sociaal en zelfverzekerd individu.

De missie.
Onze missie is het bieden van kwalitatief hoogstaand en innovatief onderwijs en kansengelijkheid aan de leerlingen van De Beijumkorf.


Wij realiseren onze missie en visie door:
- passend onderwijs aan te bieden
- opbrengstgericht te werken
- gebruik te maken van digitale methoden
- Expliciete Directe Instructie ( EDI) - een veilige en uitdagende leeromgeving
- aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling
- leerlingen medeverantwoordelijk te maken voor hun leerproces
- samen te werken met leerlingen, ouders, externe partners en elkaar
- per vormingsgebied nieuwe kennis en inzichten te verwerven en te implementeren middels de werkgroepen
- professionalisering van medewerkers
- inzet van de brugfunctionaris

Onze belangrijkste kernwaarden zijn:

Leren en ontwikkelen
Het opdoen van kennis en vaardigheden is belangrijk om goede aansluiting te vinden met het Voortgezet Onderwijs en als volwassene te kunnen participeren in de samenleving.

Eigen verantwoordelijkheid en eigenaarschap zijn hierbij van belang.
Ontwikkelingsgebieden:
- taal, lezen, schrijven en rekenen
- bewegingsonderwijs en gezonde leefstijl
- culturele en kunstzinnige vorming en wereldoriëntatie
- leren leren en onderzoekende houding
Hiervoor beschikken wij over een digitale leeromgeving, innovatieve methoden, professionele leerkrachten, een veilige en plezierige omgeving waarbinnen de leerlingen samenwerken en zich zodoende zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.

Respect, veiligheid en vertrouwen.
Wij creëren een veilig pedagogisch klimaat, waarbinnen leerlingen zich veilig voelen, zichzelf kunnen zijn en respectvol met elkaar omgaan. Wij werken vanuit de doelen van de methode KIVA.

Breed aanbod
We bieden een breed en uitdagend aanbod waarbinnen onze leerlingen hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen.

Dit aanbod bestaat activiteiten in het kader van:
- Digitale Geletterdheid
- Kunst en Cultuur
- Engels
- Gezonde leefstijl

Eigenaarschap
- Leerlingen leren op hun eigen leerproces te reflecteren
- Leerlingen leren eigen ontwikkelingsdoelen aan te geven
- Leerlingen ontdekken hun eigen leerstijl
- Leerlingen leren te presteren naar hun eigen mogelijkheden

Kansengelijkheid
Wij zijn ons bewust van kansenongelijkheid in de samenleving en ook op de Beijumkorf. We willen alle leerlingen gelijke kansen bieden zodat zij zich naar vermogen kunnen ontwikkelen om als volwassene een goede plek te verwerven in de samenleving. Ter stimulering van de kansengelijkheid zetten wij in
op:
- Een passend aanbod en passende ondersteuning
- Een digitale leeromgeving (Snappet)
- Samenwerking met ouders
- Samenwerking met ketenpartners
- Ondersteuning door brug- en aandachtfunctionaris
- Divers aanbod Verlengde Schooldag