Medezeggenschapsraad

 

Medezeggenschap is belangrijk binnen het onderwijs. Het is een vorm van georganiseerde tegenspraak waar je - als bestuur – informatie kunt uithalen. Medezeggenschap helpt ook bij het creëren van draagvlak. Kortom, goed bestuur kan niet zonder goede medezeggenschap.

In het Nederlandse onderwijs is een Medezeggenschapsraad (MR) verplicht. De MR bestaat uit personeel en ouders. Zij beslissen o.a. mee over onderwijsinhoudelijke keuzes en over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.

Onze MR denkt mee met het team en de directie. In de Wet Medezeggenschap op scholen (WMS) is vastgelegd wat de belangrijkste uitgangspunten zijn. De complete wetstekst kunt u vinden op www.infowms.nl. De MR bespreekt belangrijke veranderingen op onderwijskundig gebied of beleidsmatige onderwerpen. De MR moet voor sommige onderwerpen instemming verlenen. Voor andere onderwerpen heeft de MR een adviesfunctie. De MR vergadert één keer per zes weken of vaker als nodig is. De vergaderingen van de MR zijn openbaar, de notulen zijn op te vragen bij de MR. 

Via (mailadres) kunt u contact opnemen met een van de MR-leden.