Ons onderwijs

 

  • Beijumkorfmodel Binnen onze school werken we met het Beijumkorfmodel, een model waarin verschillende visies op het onderwijs zijn opgenomen, zoals onderdelen vanuit het Jenaplan, Montessori, Dalton, Opbrengstgericht onderwijs, Adaptief onderwijs en Passend onderwijs.
  • Onderwijs op maat Wij bieden onze leerlingen onderwijs op maat, onder meer in de vorm van tutoring in de groepen 1 t/m 4 en de plusklas voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.
  • Goed pedagogisch klimaat Op onze school proberen we een sfeer te scheppen waarin ieder kind zich geaccepteerd voelt met zijn/haar uiterlijk, taal en culturele achtergrond. Uitgangspunt is hierbij het programma van de methoden Zippy-, Apple's vrienden en positieve psychologie.
  • Doorgaande lijn Wij hebben een doorgaande lijn op alle gebieden (leer, opvoeding, maar ook met de peuterscholen, de voor-, tussen-, en  naschoolse opvang en het voorgezet onderwijs).
  • Innovatie We zijn een school die voortdurend bezig is haar onderwijs te verbeteren en te vernieuwen door middel van onderzoek.
  • De academische opleidingsschool Wij zijn een academische opleidingsschool, hetgeen resulteert in opleiding, onderzoek en innovatie binnen onze school. We werken samen met de Pedagogische Academie en het Universitair Onderwijs Centrum Groningen van de RUG (UOCG). Voor verdere informatie klikt u hier >  zie link bijlage schoolgids.