Medezeggenschap/Ouderraad

 

De Medezeggenschapsraad (MR) op de Beijumkorf bestaat uit twee geledingen:

  • vijf vertegenwoordigers van de ouders
  • vijf vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel

 

De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, zoals:

  • de onderwijsactiviteiten
  • de besteding van geld en gebouwen
  • ouderbetrokkenheid

 

Als ouder kunt u zich verkiesbaar stellen voor de MR. Op de jaarlijkse ouderavond in oktober/november, wordt de nieuwe oudergeleding gekozen. De vergaderingen vinden eens in de zes weken plaats en zijn openbaar. 

Voor vragen kunt u terecht bij Vivian Wijk, secretaris MR, e-mailadres:  v.wijk@o2g2.nl    

 

Op beide locaties van de Beijumkorf is een Ouderraad (OR). De Ouderraad bestaat uit minstens tien ouders die het team meehelpen om activiteiten te organiseren, zoals bijvoorbeeld het sinterklaasfeest en het kerstfeest. Bovendien brengt de Ouderraad advies uit aan de Medezeggenschapsraad.

Eens per maand vergadert de Ouderraad, deze vergaderingen zijn openbaar en de notulen zijn op te vragen bij de administratie.

Een hele leuke en bekende taak van de Ouderraad is het organiseren van onze jaarlijkse fancy-fair/rommelmarkt in het voorjaar!